facebook
                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Szkoła przedsiębiorczości

Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości"

Po kilku miesiącach działań, podjętych w celu uzyskania przez naszą szkołę certyfikatu SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, otrzymaliśmy informację Kapituły certyfikatu o pozytywnej weryfikacji. Cieszymy się niezwykle, że liczne inicjatywy, min. spotkania z przedstawicielami banków, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy, OHP, PZU, a także konkursy organizowane w szkole i udział w tematycznych imprezach zewnętrznych, znalazły uznanie jury. Wszystkie przedsięwzięcia miały na celu nie tylko zdobycie certyfikatu, ale przede wszystkim przygotowanie młodzieży do dobrego opracowania ścieżki kariery zawodowej, poruszania się na rynku pracy oraz zdobycie podstawowej wiedzy ekonomicznej przydatnej w codziennym życiu. Udało się osiągnąć oba cele. Szczególne podziękowanie kierujemy pod adresem prof. Bożeny Kruk, która była szkolną koordynatorką, a także inicjatorką wszystkich działań. Gratulujemy.

W roku szkolnym 2007/2008 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie przystąpił do programu mającego na celu przyznanie szkole Certyfikatu Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości". O certyfikat ten mogą ubiegać się szkoły, które:

 • kształtują wśród uczniów postawy przedsiębiorcze,
 • dbają o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i finansowej,
 • współpracują z gospodarczo - społecznym otoczeniem szkoły,
 • inicjują działania z zakresu przedsiębiorczości wspierające środowisko lokalne,
 • przygotowują do rynku pracy.

Certyfikat Jakości " Szkoła Przedsiębiorczości" zaświadcza, że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi.

Procedura jego przyznawania jest dwustopniowa i obejmuje etap Nominacji i Certyfikacji.

We wrześniu 2008 roku nasza szkoła otrzymała nominację do certyfikatu i obecnie realizuje działania z zakresu czterech obszarów, pozwalające na uzyskanie właściwego certyfikatu.


I obszar

"Przygotowujemy do aktywności na rynku pracy"

Szkoła stwarza odpowiednie warunki do kształtowania u uczniów aktywnej postawy na rynku pracy.


II obszar

"Uczymy świadomego gospodarowania finansami"

Szkoła stwarza odpowiednie warunki do przygotowania uczniów do świadomego zarządzania finansami.


III obszar

"Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi"

Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia. Szkoła rozwija współpracę z lokalnymi partnerami.


IV obszar

"Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za edukację ekonomiczną"

Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia.

BUDŻET ZSTiO Nr 3

Rozumne gospodarowanie, tak budżetem domowym, jak i szkolnym, zapewnia realizację wszystkich zamierzonych działań we właściwym czasie oraz poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Wpływy do budżetu szkoły pochodzą z dwóch źródeł: subwencji z Miasta jako organu prowadzącego oraz działalności własnej. Subwencje uzależnione są od ilości uczniów kształcących się w danej placówce i jej specyfiki.

środki pozyskiwane przez szkołę to przede wszystkim wpłaty za wynajem pomieszczeń, dzierżawę terenu, organizację imprez i czynsz za prowadzenie baru szkolnego. W tej puli znajdują się także wpływy z reklam oraz za usługi parkingowe.

Finanse szkoły wspiera także Rada Rodziców, na konto której wpływają dobrowolne składki rodziców uczniów.

Wśród podstawowych wydatków szkolnych, oprócz wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wymienić należy przede wszystkim kwoty przeznaczone na:

 • zakup wyposażenia sal lekcyjnych, pracowni specjalistycznych, pracowni przedmiotowych i multimedialnych oraz biblioteki (w tym zakup książek i czasopism), zakup wyposażenia sal lekcyjnych, pracowni specjalistycznych, pracowni przedmiotowych i multimedialnych oraz biblioteki (w tym zakup książek i czasopism),
 • zakup programów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości.

 

Także wszelkie usługi remontowe, naprawa i konserwacja sprzętu szkolnego są finansowane z budżetu. Sporą część szkolnych pieniędzy przeznaczamy na zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie. Sponsorowane przez Dyrekcję są także wycieczki (integracyjne, turystyczne, przedmiotowe), konkursy przedmiotowe, wyjścia do kina i teatru. Tradycyjne studniówki organizowane są również przy finansowym wsparciu szkoły.

Racjonalne i perspektywiczne gospodarowanie funduszami zapewnia szkole właściwe funkcjonowanie i płynność finansowość.9 września 2008 r.

Uczniowie klas czwartych technikum brali udział w wycieczce do Elektrowni Szczytowo - Pompowej Porąbka - Żar. Tematem wiodącym wycieczki była rola i funkcja elektrowni szczytowo - pompowej w systemie elektroenergetycznym, a w aspekcie zatrudnienia - kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w sektorze energetycznym.
16 września 2008 r.

Uczniowie klasy 3 Lzi brali udział w spotkaniu z przedstawicielem PZU S.A. w siedzibie firmy. Zajęcia przybliżyły uczestnikom zasady funkcjonowania powyższej instytucji finansowej, umożliwiły zapoznanie się z rynkiem ubezpieczeń, a także pozwolił na poznanie szerokiej gamy ofert proponowanych przez PZU.
17 września 2008 r.

W siedzibie ZSTiO Nr 3 odbyła się prelekcja dotycząca rynku ubezpieczeń. Przedstawione zostały rodzaje ubezpieczeń oraz zasady wypłaty odszkodowań. Podjęta została także dyskusja na temat "Czy warto się ubezpieczać?"
18 września 2008 r.

W ZSTiO Nr 3 odbyło się spotkanie z konsultantem PKO BP Oddział 3 w Chorzowie. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jakie są zasady funkcjonowania banku oraz poznali szeroką gamę usług świadczonych przez tę instytucję finansową.
24 września 2008 r.

W ZSTiO Nr 3 miały miejsce warsztaty przeprowadzone przez przedstawicieli Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. Zajęcia miały na celu dokonanie analizy własnych możliwości pod kątem planowania przyszłej kariery zawodowej.29 września 2008 r.

W siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie odbyły się warsztaty dla uczniów dotyczące formalności niezbędnych do założenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, jaki jest cel funkcjonowania Inkubatorów Przedsiębiorczości i na jaką pomoc mogą liczyć osoby stawiające pierwsze kroki w samozatrudnieniu.
1 października 2008 r.

W ZSTiO Nr 3 odbyły się drugie warsztaty przeprowadzone przez przedstawicieli Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z dokumentacją niezbędną do założenia własnej firmy i sposobem jej wypełniania.
6 października 2008 r.

Uczniowie ZSTiO Nr 3 brali udział w pierwszych warsztatach zawodoznawczych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Chorzowie. W czasie zajęć uczniowie mieli możliwość poznania własnych predyspozycji do wykonywania określonych zawodów.
7 października 2008 r.

Uczniowie klas maturalnych brali udział w Targach Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i Urząd Miasta Chorzów. Podczas targów uczniom przedstawione zostały oferty pracy w kraju i za granicą oraz programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.8 października 2008 r.

Uczniowie ZSTiO Nr 3 brali udział w drugich warsztatach zawodoznawczych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Chorzowie. W czasie zajęć uczniowie mieli możliwość poznania własnych predyspozycji do wykonywania określonych zawodów, a także dzięki testom poznali swoje mocne i słabe strony.

8 października 2008 r.

W siedzibie Urzędu Skarbowego w Chorzowie uczniowie klas maturalnych brali udział w warsztatach dotyczących edukacji finansowej przeprowadzonych przez konsultanta tej placówki. Uczniowie mogli wypełnić formularze potrzebne do uzyskania numeru NIP i wypisać przykładowe zeznania podatkowe.13 października 2008 r.

Sześć trzyosobowych zespołów uczniowskich naszej szkoły zgłosiło się do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Menedżerskim zorganizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zadanie konkursowe polegać ma na udziale w grze symulacyjnej TEES - 6. W trakcie trwania gry uczestnicy będą pełnić rolę menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem działającym w warunkach silnej konkurencji.


13 października 2008 r.

Grupa uczniów klas maturalnych uczestniczyła w konferencji pt. "Możliwości rozwoju naukowego i zawodowego młodzieży na terenie śląska". Podczas spotkania omawiane były perspektywy śląskiej młodzieży na rynku pracy oraz szanse na zrobienie kariery zawodowej po ukończeniu studiów. Porównywano także możliwości zarobkowe, jakie daje praca w kraju i za granicą. Na zakończenie uczniowie brali udział w panelu dyskusyjnym na temat "Czy aby odnieść sukces, min. finansowy, trzeba wyjeżdżać za granicę?".
15 października 2008 r.

Na terenie szkoły odbyła się impreza przygotowująca uczniów klas maturalnych do wejścia na rynek pracy. Utworzono zagraniczne przedsiębiorstwa poszukujące pracowników i przeprowadzono symulacje rozmów kwalifikacyjnych w trzech językach obcych: angielskim, niemieckim i włoskim. Uczniowie, którzy na podstawie tej formy rekrutacji zostali "zatrudnieni", otrzymali atrakcyjne nagrody.22 października 2008 r.

Uczniowie klasy 3 Lzi wzięli udział w spotkaniu z maklerami giełdowymi zorganizowanym w jednym z chorzowskich biur maklerskich. Uczestnicy mieli możliwość osobistego śledzenia bieżących zmian notowań giełdowych, zapoznania się ze specyfiką zawodu maklera, poznać podstawową terminologię giełdową i rodzaje najczęściej wykorzystywanych papierów wartościowych.24 października 2008 r.

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlepiej napisane CV. W komisji, oceniającej ten rodzaj dokumentu aplikacyjnego, zasiedli przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą. W konkursie oceniano zawartość merytoryczną, czyli podanie danych osobowych, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, dodatkowych umiejętności i kompetencji np. znajomości języków obcych, wrażenia estetyczne, czyli układ graficzny i przejrzystość pracy.

13 listopada 2008 r.

Grupa uczniów ZSTIO Nr 3 uczestniczyła w I śląskim Młodzieżowym Forum Przedsiębiorczości pt.:" Przedsiębiorcze postawy drogą do udanej kariery zawodowej - jak zostać swoim szefem". Organizatorem Forum była Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. Uczniowie wzięli udział w dyskusji panelowej: "Organizacja przedsiębiorczych imprez oraz prowadzenie własnej firmy", a także w warsztatach: "Public Relations jako narzędzie tworzenia wizerunku firmy/przedsięwzięcia" i "Poszukiwanie pomysłu na biznes".


13 listopada 2008 r.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Inauguracji Festiwalu Przedsiębiorczości organizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową Oddział w Chorzowie. Uczestnicy mieli możliwość spotkania się z p. Maciejem Durczakiem - menagerem gwiazd polskiego show biznesu (m.in. Łzy, Video) i wysłuchania prezentacji na temat: "Jak to się robi, czyli jak stworzyć gwiazdę?" Kolejnym punktem programu była dyskusja panelowa oraz warsztaty dla uczniów: "Symulacyjna gra komputerowa - zarządzanie firmą". W czasie gry uczniowie podzielili się na kilkuosobowe zespoły - firmy konkurujące ze sobą w warunkach wolnego rynku, doskonalili umiejętności pracy w grupie oraz podejmowania decyzji i przewidywania ich konsekwencji. W dniu Inauguracji Festiwalu Przedsiębiorczości dyżur pełnił także doradca zawodowy. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z indywidualnej porady i dowiedzenia się, jaki kierunek studiów wybrać.


17 listopada 2008 r.

Nasza szkoła włączyła się w organizowany po raz pierwszy w Polsce - światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w którym bierze udział 56 krajów z całego świata. W ciągu najbliższych dni wcielony w życie zostanie projekt o nazwie: "Otwarta firma - biznes przy tablicy". Realizacja tego projektu to ciekawe zajęcia z przedstawicielami biznesu, dzięki którym uczniowie przygotują się do wejścia na rynek pracy, poznają zagadnienia związane z zarządzaniem finansami, a także zrozumieją zasady funkcjonowania instytucji biznesowych i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Korzyści dla szkoły, to przede wszystkim wspaniała okazja do wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej oraz nawiązanie współpracy z firmami w regionie.


17 listopada 2008 r.

Grupa uczniów naszej szkoły brała udział w pierwszym spotkaniu z cyklu: "Biznes przy tablicy". Zaproszonym konsultantem był przedstawiciel firmy prowadzącej działalność handlową. Motywem przewodnim zajęć był: "Marketing firmy". Konsultant rozmawiał z uczniami na temat budowania strategii marketingowej, stosowania w praktyce różnych narzędzi marketingowych, np. jak firma różnicuje swoją ofertę, jaką politykę cenową prowadzi, jakie techniki i formy promocji stosuje, jakie kanały dystrybucji wykorzystuje, z jakich form i technik sprzedaży korzysta najczęściej.


18 listopada 2008 r.

W dniu dzisiejszym, na terenie naszej szkoły, miało miejsce spotkanie uczniów z przedstawicielem PKO BP S.A. Konsultant przybliżył uczestnikom zasady funkcjonowania banku, omówił rodzaje kredytów udzielanych przez tę instytucję, a także przedstawił zasady rozliczeń obowiązujące małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przepisy prawne je zawierające.


19 listopada 2008 r.

Uczniowie wzięli udział w spotkaniu z konsultantem, prowadzącym własną działalność gospodarczą, który na przykładzie swojej firmy wskazał przykłady etycznego i nieetycznego zachowania w biznesie oraz ukazał długookresowe korzyści będące konsekwencją etycznego postępowania.


19 listopada 2008 r.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach pt. "Zawody przyszłości", których organizatorem była Wyższa Szkoła Bankowa Oddział w Chorzowie. Głównym celem warsztatów było określenie przez uczestników czynników wpływających na wybór rodzaju przyszłej pracy zawodowej, a także określenie, na jakie zawody będzie w najbliższej przyszłości duże zapotrzebowanie.


19 listopada 2008 r.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach na temat: "Samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem autotestów", których organizatorem była Wyższa Szkoła Bankowa Oddział w Chorzowie. Odpowiadając na szereg pytań zawartych w autoteście, uczestnicy uświadomili sobie, jakie mają umiejętności, jakie są ich mocne i słabe strony, do jakiego typu zawodu posiadają najwięcej predyspozycji.


20 listopada 2008 r.

Na terenie naszej szkoły odbyło się spotkanie w ramach projektu: "Otwarta Firma" Tym razem temat brzmiał: "Firma a klient". Zaproszony konsultant wskazał przykłady różnorodnych działań, jakie podejmuje firma, w celu zachęcenia klienta do podjęcia decyzji o skorzystaniu z konkretnej usługi, wskazał przykłady skutecznych i nieskutecznych kampanii reklamowych, opisał działania, jakie podejmuje jego firma w zakresie polityki lojalnościowej.


21 listopada 2008 r.

Grupa uczniów uczestniczyła w kolejnym spotkaniu z cyklu: "Biznes przy tablicy", którego tematem była: "Własna firma". Zaproszony konsultant opowiedział o tym, jak powstała jego firma, co zadecydowało o wyborze usługi, jakie trudności wystąpiły na początku działalności - czy i jak można ich uniknąć.


25 listopada 2008 r.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztacie dotyczącym planowania swojej ścieżki kariery zawodowej, którego organizatorem była Wyższa Szkoła Bankowa Oddział w Chorzowie. Podczas wykładu uczestnicy uświadomili sobie, jak duże znaczenie odgrywa proces planowania różnych przedsięwzięć, w tym, swojej własnej kariery. Aby skutecznie wejść na rynek pracy i dobrze funkcjonować w przyszłości w sferze zawodowej, zdobyć pracę dającą satysfakcję i zadowolenie trzeba właściwe zaplanować rozwój własnej kariery zawodowej.Bardzo istotne jest zatem zdefiniowane i zdiagnozowanie: umiejętności, kwalifikacji, cech osobowości, wartości, które cenimy, celów życiowych. Wszystko to stanowi tzw. potencjał zawodowy, który trzeba w sobie odkryć i go rozwijać.


26 listopada 2008 r.

Uczniowie klas maturalnych technikum brali udział w otwartych wykładach organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową Oddział w Chorzowie, dotyczących egzaminu zawodowego. Tematy wykładów były następujące:

 • "Zatrudnienie i działalność gospodarcza na egzaminie zawodowym
 • "Analiza błędów w zakresie pisemnego egzaminu zawodowego",
 • "Analiza błędów w zakresie praktycznego egzaminu zawodowego".

Pierwszy wykład dotyczył tematyki obowiązującej podczas II części pisemnego egzaminu zawodowego i przybliżył słuchaczom zagadnienia związane z poruszaniem się na rynku pracy oraz rozpoczęciem prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dwa kolejne wykłady poświęcone były przedstawieniu i omówieniu najczęściej popełnianych błędów w czasie pisemnego i praktycznego egzaminu zawodowego.26 listopada 2008 r.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie pt. "Od ogłoszenia do zatrudnienia - źródła ofert pracy", którego organizatorem była Wyższa Szkoła Bankowa Oddział w Chorzowie. Podczas wykładu przedstawione zostały słuchaczom różne metody aktywnego poszukiwania pracy, omówiono zasady pisania podstawowych dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.
26 listopada 2008 r.

Uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w Targach Informacji Zawodowej organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie. Odwiedzający Targi mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną prezentowaną przez szkoły policealne, uczelnie wyższe, lokalne ośrodki wspierania przedsiębiorczości. Dodatkowo instytucje publiczne zaprezentowały ofertę wolontariatu przeznaczoną dla młodych osób. W programie Targów znalazły się również warsztaty dla młodzieży dotyczące podejmowania pierwszej pracy, metod rekrutacji i zasad przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia te prowadzone były przez doradców zawodowych i pracodawców.


27 listopada 2008 r.

Troje uczniów klas maturalnych naszej szkoły zostało zakwalifikowanych do konkursu: "Chorzowski Przedsiębiorca Jutra". Są to uczniowie klasy 3La: Karolina Nowakowska, Dawid Miczka i Marek Grzybowski. Ideą tego konkursu jest wyróżnienie wśród młodzieży tych osób, które wykazują się ponadprzeciętnymi cechami przedsiębiorczymi, mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w zakresie organizacji różnych projektów i przedsięwzięć oraz posiadają wiedzę z zakresu zagadnień związanych z gospodarką, ekonomią i prowadzeniem własnej firmy.


1 grudnia 2008 r.

Grupa uczniów klasy pierwszej brała udział w warsztatach dotyczących planowania ścieżki kariery zawodowej i wejścia na rynek pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie. Uczniowie obejrzeli film przedstawiający aktywne metody poszukiwania pracy, nauczyli się poprawnie pisać dokumenty aplikacyjne, a także poznali różne formy nawiązywania stosunku pracy. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się również kim jest w świetle prawa bezrobotny, jakie wymogi trzeba spełnić, aby otrzymać status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy, jakie dokumenty należy ze sobą zabrać, aby dokonać rejestracji oraz jakie są podstawowe obowiązki bezrobotnego.


1 grudnia 2008 r.

Na terenie naszej szkoły odbył się pierwszy szkolny etap VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości, którego organizatorem jest Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. W Olimpiadzie uczestniczyło 20 uczniów. Hasło przewodnie tegorocznej Olimpiady brzmiało "Innowacyjna firma w regionie wiedzy" Uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów i przeszli do II etapu to: Artur Seredyński - klasa 3Lzi, Michał Nowak - klasa 3Lb oraz Marcin Konieczny - klasa 3Li.10 grudnia 2008 r.

W Urzędzie Miasta Chorzów odbył się finał konkursu " Chorzowski Przedsiębiorca Jutra". Zgromadzeni uczniowie chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych rozwiązywali test mający na celu wytypowanie trzech młodych osób, które wyróżniają się ponadprzeciętnymi cechami przedsiębiorczymi. Reprezentantami naszej szkoły byli uczniowie klasy 3La: Karolina Nowakowska, Dawid Miczka i Marek Grzybowski. Lista laureatów zostanie ogłoszona podczas uroczystej Gali Przedsiębiorców w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.


18 grudnia 2008 r.

Trzyosobowy zespół w składzie: Dominika Domogała, Monika Misiarz i Magdalena Konieczna z klasy 3 Lzi będzie reprezentował naszą szkołę w III Regionalnym Konkursie Projektów Przedsiębiorczych zorganizowanym przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Chorzowie. Projekt naszych uczennic znalazł się w ścisłej dziesiątce najlepszych pomysłów. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu atrakcji, która zachęci turystów do odwiedzania naszego regionu, przybliży przyjezdnym śląskie zwyczaje i tradycje, a także zachęci potencjalnych inwestorów do zakładania własnej działalności gospodarczej na śląsku. Zadanie konkursowe obejmowało ponadto stworzenie pełnej dokumentacji danego Projektu.

Projekty zakwalifikowane do II etapu Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych

 

Lista zespołów uczniowskich, które złożyły dokumentację do III Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych zakwalifikowanych do etapu drugiego
L.p. Tytuł projektu Zgłaszający Opiekun Adres Zespół
1 śląskie Centrum Kultury Multimedialnej III LO im. St. Batorego w Chorzowie Karina Machura Ul. Farna 7
41-506 Chorzów Batory
Agnieszka Bajerska
Piotr Drosdzol
Mateusz Pol
2 Rajd rowerowy ZSE w Chorzowie Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Chorzowie Katarzyna Kołodziej Ul. Urbanowicza 2
41-500 Chorzów
Monika Kluba
Katarzyna Tkaczyk
Rafał Piskorz
3 Utworzenie podziemnego parku rozrywki na śląsku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie Bożena Kruk Ul. St. Batorego 37
41-506 Chorzów
Dominika Domagała
Magdalena Konieczna
Monika Misiarz
4 Festyn dobroczynny dla dzieci z domu dziecka Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie Beata Woźniak Ul. św. Piotra 1
41-500 Chorzów
Agnieszka Myszak
Anna Szczepanek
Barbara Szczepanek
5 W zdrowym ciele zdrowy duch Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. St. Grota Roweckiego w Cieszynie Urszula Trznadel
Adam Wojczak
Pl. Dominikański 1
43-400 Cieszyn
Błażej Kasztura
Dawid Jankowski
Kamil Brzdąk
6 Dla zabawy dla siebie dla sztuki Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej Mariola Nowak Al. Piłsudskiego 5
41-300 Dąbrowa Górnicza
Daria Mysłek
Ewelina Rajczyk
Krzysztof Skubis
7 Leśny Park Przyrody Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej - Technikum nr 3 Tomasz Woźniak Al. Piłsudskiego 5
41-300 Dąbrowa Górnicza
Marta Soboń
Patrycja Węgrzyniak
Łukasz Kowalik
8 Projekt stałej współpracy ZSP 2 w Rudzie śląskiej ze świetlicą środowiskową Ducha świętego Zespół Szkół Pondagimnazjalnych nr 2 im. St. Ligonia w Rudzie śląskiej Luiza Stępień Ul. Gliniana 2
41-711 Ruda śląska
Malwina Telka
Magdalena Słoczyńska
Paulina Znajda
9 Wizualizacja Alei Miniatur Zabytków Poprzemysłowych Górnego śląska Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Siemianowicach śląskich Ilona Moś ul. Matejki 5
41-100 Siemianowice śl.
Agnieszka Dąbrowska
Barbara Kozubowska
Agnieszka Skworc
10 Organizacja tematycznych imprez okolicznościowych Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu Aneta Krasińska Ul. Franciszkańska 4
41-800 Zabrze
Agnieszka Kik
Monika Orłowska
Mateusz Marażewski


15 stycznia 2009 r.

W siedzibie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie odbył się Dzień Studialny dla uczniów naszej szkoły. Obecni zapoznali się z bogatą ofertą edukacyjną, jaką oferuje uczelnia, a także mieli możliwość osobistego porozmawiania z kilkoma wykładowcami tejże szkoły. W ramach tego dnia odbyły się również warsztaty związane z samopoznaniem i udoskonaleniem pracy w grupie.


16 stycznia 2009 r.

Grupa uczniów naszej szkoły brała udział w wyjściu do siedziby ING Banku śląskiego. Podczas spotkania z konsultantem tej placówki młodzież miała okazję wzbogacić swoją wiedzę na temat oszczędności i lokat bankowych.


16 lutego 2009 r.

W dniu dzisiejszym w siedzibie naszej szkoły odbyły się warsztaty: "Absolwent na rynku pracy" zorganizowane przez Ochotniczy Hufiec Pracy. Podczas warsztatów uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy. Dowiedzieli się więcej na temat wymagań rekrutacyjnych pracodawców, stosowanych technik i metod rekrutacji pracowników, m.in. nt. testów i Assesment Centre. Zdobyli też podstawowe umiejętności z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy, pisania CV, listu motywacyjnego oraz prezentacji przed pracodawcą podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
20 lutego 2009 r.

W dniu dzisiejszym na terenie naszej szkoły odbyło się spotkanie uczniów z konsultantem ING Banku śląskiego. Temat spotkania brzmiał "Jak chronić swoją kartę bankomatową, jak zapobiegać skimmingowi?" Uczniowie dowiedzieli się, jakie zabezpieczenia znajdują się na karcie bankomatowej, co to jest skimming oraz że najpopularniejszą formą skimmingu są wypłaty dokonywane skopiowaną kartą w bankomatach znajdujących się poza granicami kraju.


23 lutego 2009 r.

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się III Rejonowy Konkurs Wiedzy o USA. Pytania konkursowe dotyczyły historii, geografii oraz kultury USA. Ponadto uczniowie musieli wykazać się dobrą znajomością waluty amerykańskiej ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń znajdujących się na banknocie 100 $. Jedno z zadań konkursowych polegało na przeliczaniu dolarów na inne waluty.


4 marca 2009 r.

Grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w wykładzie: " Wystrzałowa impreza dla przedsiębiorczej młodzieży" zorganizowanym przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Chorzowie. Prowadzący, osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą, przedstawił obecnym przebieg własnej kariery zawodowej, ukazując swoje kolejne wzloty i upadki w życiu zawodowym. Na własnym przykładzie pokazał młodzieży, jak radzić sobie z niepowodzeniami zawodowymi, gdzie i do jakich instytucji zwrócić się z prośbą o pomoc.


4 marca 2009 r.

Uczniowie klasy 3Lzi wzięli udział w warsztatach pt: "Zasiłki dla bezrobotnych" prowadzonych przez przedstawiciela OHP. Uczestnicy dowiedzieli się, komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, jakie dokumenty wymagane są w chwili rejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, a także mieli możliwość samodzielnego wypisania Karty Rejestracyjnej.
9 marca 2009 r.

Od 9 marca 2009 roku dwudziestu czterech uczniów naszej szkoły przystąpi do Projektu "Firma Symulacyjna - Rzeczywiste Kompetencje". Projekt ten, realizowany przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, skierowany jest do uczniów klas pierwszych chorzowskich liceów ogólnokształcących, którzy zainteresowani są rozwojem swoich kompetencji kluczowych, w szczególności z zakresu przedsiębiorczości.

W pierwszym etapie projektu zadaniem każdego z 5 zespołów będzie stworzenie biznes planu firmy. W tym celu uczniowie będą uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych, warsztatach opracowywania biznes planu oraz indywidualnych konsultacjach z nauczycielem przedsiębiorczości. Równolegle uczniowie będą szlifować umiejętności językowe podczas kursu języka angielskiego w biznesie. W I etapie projektu powstanie 5 różnych biznes planów, które będą stanowiły podstawę do działania w kolejnych jego etapach. Etap I będzie trwał do czerwca 2009 roku.

Podczas drugiego etapu w GWSP powstanie symulator firmy. Będzie to pomieszczenie zorganizowane na wzór biura, z wyodrębnionymi, poszczególnymi działami i komórkami organizacyjnymi firmy. Każdy z 5 powstałych wcześniej biznes planów zostanie przeanalizowany przez prawdziwego przedsiębiorcę, który wraz z zespołem eksperckim opracuje na jego podstawie scenariusz prowadzenia firmy symulacyjnej. Każda firma symulacyjna będzie miała swojego mentora, którym będzie przedsiębiorca działający w tej samej branży, co firma uczniów.

Trzeci etap rozpocznie się w październiku 2009 r. i będzie trwać aż do czerwca 2010 r. Uczniowie rozpoczną prowadzenie firm symulacyjnych pod okiem prawdziwych przedsiębiorców w przygotowanym wcześniej symulatorze firmy. Uczniowie będą też kontynuować naukę języka angielskiego w biznesie. W trakcie prowadzenia firmy symulacyjnej pojawią się wyzwania, które będą wymagały pogłębienia posiadanej wiedzy. W tym celu uczniowie raz w miesiącu będą uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych, których tematyka będzie wynikała z aktualnych wyzwań pojawiających się w firmie. Każda decyzja podjęta przez firmę symulacyjną będzie weryfikowana przez prawdziwego przedsiębiorcę.

Korzyści dla uczniów wynikające z udziału w Projekcie:

 1. Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie:
  • przedsiębiorczości i kreatywności,
  • umiejętności społecznych,
  • doskonalenia języka angielskiego.
 2. Kształtowanie praktycznych umiejętności:
  • minimum teorii,
  • maksimum praktyki.
 3. Dodatkowe zajęcia bez dodatkowych kosztów.
 4. Certyfikat potwierdzający udział w Projekcie.

 


11 marca 2009 r.

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z konsultantem OHP w siedzibie tej organizacji. Temat spotkania brzmiał: "Jak przygotować się do swojego przyszłego życia zawodowego?" Uczniowie zapoznali się z zestawem testów i podręczników stosowanych w poradnictwie zawodowym, wypełnili kwestionariusze "Indywidualnego Projektu Kariery - Portfolio dla Młodzieży", a także mieli możliwość uzyskania wykwalifikowanego wsparcia doradców zawodowych, dotyczącego wyboru kierunku edukacji i kierowania własną karierą zawodową.


1 kwietnia 2009 r.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie otwartym pt. "Autoprezentacja" zorganizowanym przez GWSP w Chorzowie. Spotkanie dotyczyło zasad kształtowania własnego wizerunku w życiu prywatnym i zawodowym. Uczniowie dowiedzieli się ponadto, jak wywierać dobre wrażenie na rozmówcy, jak na nasz wizerunek wpływa kolor, ubranie i mowa ciała.


2 kwietnia 2009 r.

"Dzień Przedsiębiorczości" to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu. "Dzień Przedsiębiorczości" jest organizowany w Polsce po raz szósty, tym razem 2 kwietnia, przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. "Dzień Przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

 • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

W tym roku szkolnym w Dniu Przedsiębiorczości wzięło udział 120 uczniów naszej szkoły, co stanowi 21.43% wszystkich uczniów naszej szkoły.

 


12 maja 2009 r.

Dnia 12 maja 2009 przeprowadzono w ZSTiO Nr 3 imprezę pod hasłem "EUROPASS - Europejskie CV". W ramach tego dnia każda klasa Liceum Ogólnokształcącego przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą rynku pracy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położono na ukazanie zawodów deficytowych, określenie stopy bezrobocia i sposobów zapobiegania mu. W klasach Technikum przeprowadzono warsztaty z wykorzystania dokumentów EUROPASS: CV, paszport językowy, mobilność, suplement do dyplomu. Uczniowie nauczyli się jak tworzyć CV według standardów europejskich i jak korzystać przy tym z narzędzi internetowych, jak oceniać swoje umiejętności językowe i co należy zrobić, aby uzyskać Suplement do dyplomu w języku obcym. Warsztaty były prowadzone przez przedstawiciela Biura Porad Obywatelskich prowadzonego przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Serce.


19 maja 2009 r.

Dnia 19 maja grupa uczniów naszej szkoły brała udział w spotkaniu z przedstawicielem ING Banku śląskiego. Spotkanie dotyczyło przekazaniu młodzieży informacji na temat kont bankowych, ich zakładania i korzyści płynących z ich posiadania. Określono również najważniejsze kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu konta bankowego.
25 maja 2009 r.

Dnia 25 maja w naszej szkole odbył się międzyszkolny konkurs " Zostań inwestorem". Konkurs miał formę gry dydaktycznej, w której najważniejszym zadaniem było podejmować takie decyzje, aby uzyskać jak najwięcej "utyli", czyli jednostek szczęścia. Podczas gry młodzież dowiedziała się, jak racjonalnie gospodarować własnymi funduszami, w jaki sposób można zwiększyć swoje oszczędności oraz jakim ryzykiem mogą być obarczone poszczególne inwestycje. Celem konkursu było kreowanie postaw przedsiębiorczych uczniów poprzez śmiałe podejmowanie decyzji.


2 czerwca 2009 r.

Dnia 2 czerwca odbyła się impreza "Symulacja przedsiębiorstwa produkcyjnego". Zadanie uczestników polegało na stworzeniu przedsiębiorstwa produkcyjnego i umiejętnym zarządzaniu nim. Podczas gry uczniowie w wylosowanych grupach zajmują się organizowaniem przedsiębiorstwa, produkcja i sprzedażą. Muszą sami zadbać o środki produkcji - biorą kredyt, wypożyczają linijki, nożyczki, kupują surowce, modyfikują produkt, aby był atrakcyjniejszy, dbają o sprzedaż, płacą podatki, a w końcu sporządzają rachunek zysków i strat. Podczas gry uczniowie mają możliwość sprawdzić się w pracy zespołowej, w pełnieniu określonych ról, w umiejętności efektywnego wykorzystania czasu oraz planowaniu działań. Ponadto mają możliwość doświadczyć na sobie efektów działania praw popytu, podaży, konkurencji, czy zdarzeń losowych, takich jak na przykład strajk w banku, czy brak papieru w hurtowni.


10 czerwca 2009 r.

W dniu dzisiejszym, na terenie szkoły miała miejsce impreza dla uczniów klas pierwszych i drugich - gra Cashflow, która polegała na wyłonieniu spośród uczestników osób, które najlepiej potrafią gospodarować własnym majątkiem. Omawiana gra ukazuje, jak poprzez zabawę w łatwy i szybki sposób zwiększyć swój iloraz inteligencji finansowej, w jaki sposób każdy z nas może stać się bogaty i finansowo niezależny. Cashflow 101 jest grą, która poprzez świetną zabawę uczy, przygotowując do inwestowania prawdziwych pieniędzy w prawdziwym świecie. Prowadzi do intensywnego rozwoju inteligencji finansowej i uruchomienia potencjalnych zdolności biznesowych. Autor tak skonstruował grę, aby nauczyła jak wyrwać się z tzw. " wyścigu szczurów " (życia od wypłaty do wypłaty) poprzez uzyskanie przychodów przekraczających wydatki. Gra Cashflow uczy finansowego myślenia właściwego bogatym inwestorom. Każdy kolejny raz zagrana, stawia odmienne problemy finansowe, co daje wymierne odzwierciedlenie w codziennym życiu, a w efekcie wzrost pewności w poczynaniach inwestycyjnych. Generalnym przesłaniem tej gry jest to, że pieniądze mają pracować na nas , a nie my mamy pracować dla pieniędzy. Gra Cashflow pomaga wartościować, które decyzje finansowe pozwalają iść szybko do przodu w budowaniu aktywów. Po krótkim już czasie gracz zaczyna sobie zdawać sprawę ze złych nawyków finansowych i potrafi je korygować, dzięki czemu jest w stanie uzyskać kontrolę nad osobistymi wydatkami.


16 czerwca 2009 r.

Dzisiejszego dnia zorganizowane zostało wyjście klasy 1Mi do Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej (SKOK) Stefczyka. Uczniowie dowiedzieli się, co jest celem działalności tego typu kas, kto może być członkiem SKOK - u, na czym polega gospodarka finansowa SKOK - ów.
 
Logowanie

60-lecie Szkoły
Srebrna Szkoła
Patronat Szkoły:
Projekty

Projekt

Przyjaciel Szkoły

Gazetka Szkolna

Zdobyte certyfikaty

 

Partnerzy:

 

stat4u

sameDomain value=/div height=nbsp;nbsp;